off

Verslag parochieavonden 15 en 16 mei 2023 Samenwerkingsverband Franciscus

( Met zwart / schuingedrukt is aanvullingen van mij in dit verslag. Elma)

Op maandag 15 mei is er in ’t Veld en op dinsdag 16 mei in Tuitjenhorn door het bestuur van het nieuwe Samenwerkingsverband Franciscus een parochieavond georganiseerd om zich voor te stellen en informatie te delen over het Samenwerkingsverband, de huidige ontwikkelingen t.a.v. kerkbezoek, de gevolgen hiervan en de opdracht van het bisdom richting het nieuwe Samenwerkingverband.

De avond in ’t Veld werd bezocht door zo’n 45 parochianen uit ’t Veld, Niedorp en Waarland. Die in Tuitjenhorn door ongeveer 100 parochianen uit Tuitjenhorn en leden van de parochieraden uit ’t Veld en Waarland.

Beide avonden werden geopend door Mirella Smit (Bestuurslid) Zij heette iedereen welkom. Daarna opende Pastor Ivan de vergadering met een gebed. Aan het begin van de presentatie, die werd gedaan door Matthijs Boeser, de penningmeester van het nieuwe bestuur, stelden de bestuursleden zich voor. Pastoor Ivan Garcia, voorzitter; Matthijs Boeser, penningmeester; Peter Koopman, vice-voorzitter en woonachtig in parochie OLV in Niedorp, Mirella Smit, bestuurslid en woonachtig in parochie H. Martinus ’t Veld; Mariosé Huits, secretaris en woonachtig in parochie H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn en Toon Jorink, lid van het pastorale team. Er wordt nog gezocht naar een bestuurslid woonachtig in de parochie H. Wulfram Waarland.

Tijdens en na de presentatie werden diverse vragen gesteld over het waarom van dit nieuwe bestuur en samenwerkingsverband en de naam.

Vanuit het bisdom is, gezien de ontwikkelingen in secularisatie (afname kerkbezoek), inkomsten van parochies en bisdom en de afname van het aantal beschikbare priesters en pastoraal werkenden al in 2004 gevraagd om samenwerking van parochies. Hoewel de betrokkenheid bij parochies groot is, is er helaas is 20 jaar later op het gebied van samenwerking, ondanks herhaalde oproepen nog weinig vooruitgang geboekt. In 2022 is door de bisschop de noodklok geluid richting parochiebesturen en is er een plan gekomen voor bestuurlijke herindeling. Dit is daar onderdeel van.

Het proces van benaderen van kandidaten is opgestart door Pater Remmers, mede door zijn overlijden en de ontwikkelingen in voormalige samenwerkingsverband de Vijfhoek is eea niet goed overlegd. Ook vanuit het bisdom is niet gecommuniceerd over het ingezette proces. In Tuitjenhorn is de manier van werken met een samenwerkingsverband en lokale raden nog onbekend. De communicatie hierover verdient geen schoonheidsprijs. De gezochte kandidaten voor het bestuur zijn mensen uit het gebied met oog voor het gehele gebied en bestuurlijke vaardigheden en staan los van de parochieraden.

Penningmeester Boeser is niet afkomstig uit het Samenwerkingsverband, maar door de bisschop aangewezen om de opbouw te begeleiden. Hij wordt betaald via een apart fonds en drukt dus niet op de begroting van parochies en het bisdom.

De naam is nog bedacht door pater Remmers, die in de naam Franciscus meerdere personen zag als voorbeelden van hoe mensen met elkaar om zouden moeten gaan. Hijzelf was Kapucijn (Franciscaanse orde), Franciscus van Assisi en de Paus zijn deze voorbeelden.

Het bestuur van het Samenwerkingsverband heeft uiteraard als opdracht om zorgvuldig te besturen met oog voor het belang van vrijwilligers en parochianen. Daarbij heeft de bisschop nadrukkelijk gevraagd om de samenwerking verder te brengen in de richting van een voorgenomen besluit tot fusie en om een beleidsplan voor gebouwen op te stellen.. Dit beleid wil het bestuur zeker ook aan de parochianen voorleggen en uitleggen.

In de parochie Tuitjenhorn kent men het principe van een parochieraad nog niet. Deze raden in de afzonderlijke parochies zijn essentieel om de gang van zaken door te laten gaan. Men vroeg zich dan ook af hoe, nu het bestuur is ontslagen, de zaken in de parochie Tuitjenhorn nu geregeld moeten worden. Tijdens een eerder gesprek is door het nieuwe bestuur gevraagd of de voormalige bestuursleden hun werkzaamheden wil blijven doen als raad en zij hebben aangegeven dat te willen doen.

Het nieuwe bestuur is hen hier zeer erkentelijk voor. Dat geldt ook voor de parochieraden van de ’t Veld, Waarland en Niedorp.

Verder zijn er op beide avonden vragen gesteld over de inzet van Theo Vertelman en Marion Bleeker. Toen zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikten zijn zij ontslagen als pastoraal werkenden, terwijl er toch een tekort is aan professionals. Beiden hebben aangegeven als vrijwilliger in de parochies werkzaam te willen blijven.

Het is duidelijk dat het pastorale team het erg druk heeft. Zij moeten alle kerken tussen Den Helder en Niedorp bedienen. Daarnaast is er pastorale zorg nodig. Pastoor Tilma, aangesteld voor de voormalige Vijfhoek en Tuitjenhorn is helaas nog steeds niet hersteld. Na lang vragen is hij in Tuitjenhorn aangesteld. Toen hij werd benoemd zijn er afspraken gemaakt over de inzet van Theo en Marion met de toenmalige deken.

Het is fijn als mensen in tijden van schaarste zich zo in willen blijven zetten. De priester, in dit geval pastoor Ivan is verantwoordelijk voor de vieringen en de vieringen moeten worden gehouden conform de regels van het Bisdom. Iedere vrijwilliger moet zich aan die regels houden.

De kosten voor het pastorale team drukken zwaar op de begrotingen van de parochies door de hoge afdracht aan het bisdom, terwijl niet altijd duidelijk is wat hier tegenover staat. Ook hierover is de communicatie in de afgelopen jaren slecht geweest of zijn vragen zelfs helemaal niet beantwoord. Eén van de taken van het nieuwe bestuur is hier mee aan de slag te gaan.

Ook werd duidelijk op beide avonden dat men zeer ontevreden is over de wijze van non-communicatie vanuit het bisdom. Op vragen komen niet of nauwelijks antwoorden. De algemene opinie is dat er nauwelijks is gecommuniceerd over de op handen zijnde veranderingen. Het vertrouwen is het bisdom is fragiel.

Het Samenwerkingsbestuur wil dit echt anders gaan doen. Men is zich bewust dat een goede communicatie zeer belangrijk is. De parochiebladen en het internet zal in de toekomst meer worden gebruikt om te communiceren. Ook zal er een betere communicatie richting de parochieraden noodzakelijk zijn.

Verder werd op beide avonden gevraagd naar wat het zou kunnen betekenen als een kerkgebouw zou worden gesloten in de toekomst. Een kerkgebouw is bezit van de parochie. De opbrengst is voor 85% dus ook voor de parochie. De overige 15% is voor pastoraat en bisdom. Op korte termijn is er nog geen sprake van sluiting, wel wordt er de komende twee jaar gebouwenbeleid gemaakt. Bij eventuele sluiting wordt gezocht naar een bestemming die valt binnen de richtlijnen van het bisdom.

Tijdens de bijeenkomst in Tuitjenhorn nam Elma Beemsterboer namens de parochieraad Tuitjenhorn het woord:

`              Zij dankte de mensen voor de grote opkomst. Samen vormt men de parochie. Zij gaf aan dat in de cijfers van kerkbezoek de migrantenparochies niet zijn meegeteld.

De parochie Tuitjenhorn is financieel draagkrachtig. Soms zijn er weinig bezoekers en soms juist veel, tijdens speciale vieringen. Ook zet men van alles in goede vieringen te organiseren, met fijne ondersteuning van koren en muzikale parochianen. Na Corona bouwen/ starten we weer op, wat je ook ziet bij andere verenigingen.

Men is bang alles kwijt te raken bij een uiteindelijke fusie. Terwijl er al sinds 2020 een samenwerking is gezocht met Schagen, net als dat getracht is in de jaren hiervoor met andere parochies.

Het (voormalige) bestuur gaat in bezwaar tegen de gang van zaken en doet dit zelfs tot Rome aan toe. De Dorpsraad helpt ook mee. Het bestuur gaat dan ook gewoon door op de ingeslagen weg. Het team van de parochieraad is nu uitgebreid met 12 personen.

De vrijwilligers zijn goed opgeleid door de oud-pastoors en dit is een stabiele groep.

De raad wordt gesouffleerd om door te gaan!

Zij hebben wel kerkgangers nodig om de goede vieringen te (blijven) bezoeken. Ook zijn er wijze mensen nodig die mee willen denken

Men is strijdbaar!

Benoemingen: Marja 0, Elma 2 Liesbeth 3 en Gerard 1 periode. Klaas is met pensioen.

Tuitjenhorn wil graag samenwerken, werkt al sinds 2020 samen met Schagen. Samenwerken ja, fuseren nee.

Aan deken Ivan werd na afloop het schriftelijk bezwaar overhandigd.

Dit statement werd ondersteund door luid applaus van de aanwezigen.

Naast dit statement werd er door andere aanwezigen aangegeven dat de kerk lokaal erfgoed is. Dat men bang is dat vrijwilligers stoppen door deze ontwikkelingen en dat ook de financiële bijdragen hierdoor afnemen. Men is bang op deze manier zelfstandigheid en autonomie kwijt te raken. Ook werd aangegeven dat het niet netjes is dat het bisdom zo met het voormalig bestuur is omgegaan. Het ontslag is nauwelijks gemotiveerd. Ook zou er geen draagval zijn en zijn er vragen over de rechtmatigheid. Men vraagt zich af of er überhaupt wel rekening is gehouden met de parochie Tuitjenhorn.

Er werd ook gezegd dat men zo nodig afscheid wil nemen van het bisdom.

Het nieuwe bestuur heeft zo goed als mogelijk op de vragen en opmerkingen antwoord geven.

De parochie in Tuitjenhorn blijft, net als de andere parochies, een zelfstandig rechtspersoon. De samenwerking is echter wel gericht op een voorgenomen besluit tot een toekomstige fusie.

De besluiten om bestuursleden te ontslaan en een nieuw parochieverband te vormen, kunnen niet worden teruggedraaid. Een bezwaar hiertegen is lastig volgens het kerkrecht. Uiteraard staat het de parochieraad Tuitjenhorn vrij om bezwaar in te dienen.

Nogmaals is aangegeven dat de communicatie vanuit het Bisdom beter had gekund.

Aan het einde van de avond is op beide bijeenkomsten gevraagd om vertrouwen in het nieuwe bestuur.. Er is aangegeven dat dit nieuwe bestuur het écht anders wil doen als het gaat om communicatie. Men wil contact met de raden op regelmatige basis.

Dit vertrouwen is gegeven, maar met name richting Mariosé en Mirella. In Tuitjenhorn wantrouwt men het systeem, maar Mariosé als persoon heeft wel het vertrouwen.

Op beide avonden nam Ignas Konijn, namens de parochieraad van de H. Wulfram in Waarland het woord en sprak zijn vertrouwen uit in dit bestuur en m.n. in Peter, Mirella en Mariosé.

Hij gaf aan dat het voor Tuitjenhorn het moeilijkst zal worden, maar de andere drie parochies zullen zo wie zo gaan samenwerken.

Tijdens de avond in ’t Veld is er aan de aanwezigen gevraagd welke zaken er beter kunnen en wat er absoluut behouden zou moeten blijven. Dit als input voor het bestuur bij het maken van het beleid op alle pastorale gebieden. De opmerkingen hierover zijn niet in dit verslag opgenomen, maar zullen nemen we zeker mee in het maken van beleid.

Voor de statuten van het bestuur verwijzen wij u naar https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=parochieinfo&ids=parochie_beleidsvisie

U kunt het bestuur bereiken via ons mailadres: Franciscus-bestuur@ziggo.nl